ornitolog.no
     personlig loggbok - enkel rapportering
forside
 
 
Lokalitet: Hellesjøvannet
Fylke: Oslo og Akershus
Kommune: Aurskog-Høland

Lokalitetspresentasjon for: Hellesjøvannet
Skrevet av: Øyvind Hagen
Sist oppdatert: 21.10.2007

Næringsrik innsjø og en førsteklasses fuglelokalitet vel verdt å besøke i hele den isfrie delen av året. Kan by på en håndfull spesialiteter og årlig dukker uventede sjeldenheter opp.
Beliggenhet og observasjonsforhold
Hellesjøvannet er et grunt næringsrikt vann omgitt av dyrket mark og noe skog. Vannet ligger øst i Akershus i Aurskog-Høland kommune ca. 1 times biltur fra Oslo. I skogkanten på vannets vestside finnes et fugletårn som fremfor alt gir gode observasjonsmuligheter i sivområdene i sørenden, der taffelendene gjerne samler seg. Ellers er det flere gode utkikkspunkter langs veien på østsiden. Beiteområdene i nord- og sørenden er kanskje de mest artsrike delene av vannet og representerer de beste områdene for vadefugl.

Hekkearter i tilbakegang
Fra midten av 70- til midten av 80-tallet vant vannet sin velfortjente berømmelse for sine hekkende taffelender og horndykkere. På det meste hekket ca. 15 par taffeland og ca. 5 par horndykker her, men nå er de altså borte. En annen art som mer ubemerket har forsvunnet som hekkefugl er sivhøne som tidligere hadde så mye som 20 hekkende par. Også sothøna har gått kraftig tilbake, men noen par hekker fremdeles. Hettemåke er også en art som sliter og nådde bunnen i 2007 med en håndfull par som gikk til hekking men mislyktes.

Karakterarter
Taffeland er fremdeles som en av lokalitetens spesialiteter å regne, hovedsaklig i form av mytende hanner som ankommer fra midtsommers av og holder seg godt utpå høstparten. I 1999 etablerte et par sangsvane seg og gikk til hekking. Dette var første hekkefunn av arten i Oslo og Akershus. Det ene paret har siden hekket årlig og den aggressive hannen har helt fortrengt sin slektning knoppsvanen som tidligere hekket med flere par. En annen nyetablert hekkefugl er grågås som ble funnet hekkende for første gang i 2006. Det er en god hekkebestand av toppdykker ved vannet. Sivhauk og fiskeørn er begge regelmessige gjester på næringssøk.

Nattsangere
Lokaliteten er meget god med tanke på nattsangere. Rørsanger er tallrik mens sivsanger med noen få par gjør dette til en av artens få faste hekkeplasser i Oslo og Akershus. Vannrikse antas å ha en bestand som teller flere par. Både vaktel, åkerrikse og myrrikse opptrer regelmessig ved lokaliteten. Myrsanger er årviss mens det som regel går noen år mellom hver gresshoppesanger. Sjeldne arter som rørdrum og trostesanger har opptrådt flere ganger, også syngende. Lerkefalk og nattravn hekker sannsynligvis ikke langt fra Hellesjøvannet og begge sees regelmessig jaktende ved vannet. Hornugle hekker år om annet.

Omkringliggende områder
Jordbruksarealene rundt vannet er også spennende fugleområder og regnes som en del av Hellesjøvannet som lokalitet. Karakterfuglen er vipe som har en meget god hekkebestand her. I trekktidene vår og høst er det ikke uvanlig å finne arter som bl.a trane, skogdue, kornkråke, varsler, ringtrost og duetrost. Heilo har fast rasteplass her på våren og har stundom blitt sett i flokker på flere hundre individer. For å spane inn rovfugl kan det være givende å sveipe kikkerten over omkringliggende skogsåser.

Sjeldne og uvanlige arter
Det har opp gjennom årene blitt sett mange tunge sjeldenheter ved Hellesjøvannet og uvanlige arter kan forventes å dukke opp ved ethvert besøk hit. For oversikt over sjeldne arter, se liste under.

Komplett artsliste (190 arter)
Sjeldne arter
dvergsvane, sædgås, dverggås, ringgås, gravand, mandarinand, hvitøyeand, havelle, sjøorre, siland, gråstrupedykker, svarthalsdykker, rørdrum, kongeørn, enghauk, havørn, sandlo, dverglo, temmincksnipe, tundrasnipe, svømmesnipe, rovterne, svartterne, rødnebbterne, haukugle, spurveugle, perleugle, pirol, skjeggmeis, trelerke, fjellerke, trostesanger, gresshoppesanger, lappiplerke, hortulan, vierspurv, konglebit, rosenfink, båndkorsnebb

Regelmessige arter (arter som i snitt sees minst hvert annet år)

Andefugler
knoppsvane, sangsvane, kortnebbgås, grågås, kanadagås, hvitkinngås, brunnakke, snadderand, krikkand, stokkand, stjertand, knekkand, skjeand, taffeland, toppand, bergand, kvinand, lappfiskand, laksand

Hønsefugler
vaktel

Lommer
storlom, smålom

Dykkere
dvergdykker, toppdykker, horndykker

Sulefugler
storskarv

Pelikan- og hegrefugler
gråhegre

Haukefugler
fiskeørn, vepsevåk, sivhauk, myrhauk, spurvehauk, hønsehauk, fjellvåk, musvåk

Tranefugler
vannrikse, åkerrikse, myrrikse, sivhøne, sothøne, trane

Vade-, måke- og alkefugler
vipe, heilo, kvartbekkasin, enkeltbekkasin, storspove, sotsnipe, rødstilk, gluttsnipe, skogsnipe, grønnstilk, strandsnipe, myrsnipe, brushane, rugde, hettemåke, dvergmåke, fiskemåke, gråmåke, sildemåke, svartbak, makrellterne

Duefugler
skogdue, ringdue

Gjøkfugler
gjøk

Ugler
kattugle, hornugle, jordugle

Nattravner
nattravn

Seilerfugler
tårnseiler

Spettefugler
vendehals, dvergspett, flaggspett, svartspett, grønnspett

Falkefugler
tårnfalk, dvergfalk, lerkefalk, vandrefalk

Spurvefugler
tornskate, varsler, nøtteskrike, skjære, nøttekråke, kaie, kornkråke, kråke, ravn, sanglerke, sandsvale, låvesvale, taksvale, granmeis, svartmeis, toppmeis, kjøttmeis, blåmeis, stjertmeis, spettmeis, trekryper, gjerdesmett, fuglekonge, løvsanger, gransanger, gulsanger, sivsanger, rørsanger, myrsanger, munk, hagesanger, tornsanger, møller, gråfluesnapper, rødstrupe, nattergal, blåstrupe, svarthvit fluesnapper, rødstjert, buskskvett, steinskvett, ringtrost, svarttrost, gråtrost, rødvingetrost, måltrost, duetrost, stær, jernspurv, linerle, gulerle, vintererle, trepiplerke, heipiplerke, sidensvans, lappspurv, snøspurv, gulspurv, sivspurv, bokfink, bjørkefink, grønnfink, grankorsnebb, brunsisik, gråsisik, grønnsisik, bergirisk, tornirisk, stillits, dompap, gråspurv, pilfink


Tips til bildevisning

Klikk på et av bildene for å starte bildevisning. Navigèr deretter mellom bildene ved hjelp av høyre- og venstre piltast og avslutt bildevisningen ved å trykke Esc-tasten. Alternativt kan du også navigere med bruk av mus.

<< Tilbake til presentasjonsoversikten
© Copyright
Tekst og bilder som inngår i presentasjonene er rettighetsbeskyttet og kan ikke kopieres eller gjenbrukes uten at eksplisitt tillatelse er innhentet fra hver enkelt bidragsyter.

    Bilder fra lokaliteten